• EXKLUZÍV DESIGNFŰTÉSEK AUSZTRIÁBÓL
Ügyfélszolgálat +36 30 716 1711
Címünk 1119 Bp, Fehérvári út 89-95.

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek a CTW Hungária Kereskedelmi és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. II. em. 208.; cégjegyzékszáma: 01 09 262186; adószáma: 10819665-2-43) mint eladó – továbbiakban Eladó – által kiadott tájékoztatókkal, számlákkal és minden egyéb – az értékesítéssel kapcsolatos – dokumentumokkal összhangban értelmezendők, különös tekintettel az Egyedi Adásvételi Szerződésre. Az Eladó és a Vevő között létrejött Egyedi Adásvételi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Jelen Általános Szerződési Feltételektől történő bármely eltérés csak Eladó és Vevő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes.  Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjednek az Eladó által forgalmazott valamennyi fűtőpanelre és tartozékaira (a továbbiakban: Termék).

I. Szerződéskötés

Az Eladó által Vevő részére megküldött Árajánlat elnevezésű tájékoztató dokumentum nem minősül a Ptk. 6:64. § szerinti ajánlatnak és elfogadása nem minősül szerződéskötésnek. A Termékre vonatkozó adásvételi szerződés az Egyedi Adásvételi Szerződés és jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (továbbiakban együttesen: Adásvételi Szerződés) aláírásával jön létre. Vevő felelős azért, hogy az általa a szerződéskötéskor megadott adatok a valóságnak megfeleljenek, és köteles Eladót az adataiban bekövetkező változásról a változás bekövetkezésétől számított 3 napon belül írásban értesíteni. Vevő az értesítés elmulasztásából eredő minden kárt és költséget viselni köteles. Eladó köteles a Terméket Vevő Egyedi Adásvételi Szerződésben megjelölt szállítási címére kiszállítani. Vevő köteles a Terméket átvenni, és annak ellenértékét megfizetni. Eladó jogosult a szállításokat és teljesítéseket mindaddig visszatartani, amíg Vevő minden kötelezettségét, így különösen fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.

II. Árak 

Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja. Az Árajánlatban szereplő Termék árát Eladó garantálja Vevő részére amennyiben Vevő
az Árajánlaton feltüntetett érvényességi időn belül megrendeli az Árajánlatban feltüntetett terméket. A Termék Egyedi Adásvételi Szerződésben feltüntetett végleges vételára az Árajánlatban feltüntetett ártól eltérhet.

III. Fizetési feltételek 

Vevő az Egyedi Adásvételi Szerződésben megjelölt határidőn belül köteles készpénzben vagy banki átutalással a Termék
vételárát megfizetni Eladó részére. Késedelmes fizetés esetén Eladó a késedelembe esés napjától a kifizetésig, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatra jogosult. Eladó jogosult a Vevővel szemben fennálló követelését faktoráltatni, illetve behajtásra átadni és a kintlévőségeinek kezelésével foglalkozó társaságnak a Vevővel kapcsolatos adatot szolgáltatni.

IV. Szállítási határidő 

Eladó a Termék legyártását követően haladéktalanul készre jelenti a Terméket Vevő részére. Eladó a Terméket az Egyedi Adásvételi Szerződésben megjelölt határidőn belül köteles személyesen, futárszolgálat, vagy egyéb közreműködő útján eljuttatni a Vevő Egyedi Adásvételi Szerződésben megjelölt szállítási címére. Eladó késedelme esetén Vevő köteles a teljesítésre 8 (nyolc) munkanapos póthatáridőt tűzni. Ha Eladó a póthatáridőn belül sem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

V. Szállítás 

A Termék kiszállításának teljes költsége a Vevőt terheli, aki a szállítási költség viselését kifejezetten elfogadja. A Termék szállításának költsége az Egyedi Adásvételi Szerződésben kerül rögzítésre. A Termék ára nem tartalmazza a szerelés költségét. Vevő köteles a termék átvételétől számított 2 munkanapon belül írásban jelezni Eladó részére a terméken tapasztalható esztétikai hibát és sérülést. Egyéb esetben Eladó nem fogadja el garanciális kifogásnak a szállításból fakadó terméken bekövetkezett sérüléseket. A Termék szállítása Vevő Egyedi Adásvételi Szerződésben megjelölt szállítási címére történik. Termék átvételére kizárólag Vevő és az Egyedi Adásvételi Szerződésben feltüntetett személyek (továbbiakban: Átvevő) jogosultak. Eladó nem vállal felelősséget az Egyedi Adásvételi Szerződésben tévesen, vagy hibásan megjelölt szállítási cím miatt bekövetkezett eredménytelen kézbesítésért. Eladó nem vállal felelősséget azért, ha a Termék kézbesítése azért hiúsul meg, mert sem a Vevő, sem az Egyedi Adásvételi Szerződésben megjelölt egyéb átvételre jogosult személy nincs jelen a Termék kiszállításakor a szállítási címen. Eladó nem vállal felelősséget a Termék Egyedi Adásvételi Szerződésben nem megjelölt személy által történő átvételéért. A kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy az Egyedi Adásvételi Szerződésben feltüntetett átvételre jogosult
személy birtokba veszi a Terméket. Eladó köteles a Termékekhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót (továbbiakban: Kezelési és szerelési utasítás) adni, illetve szállításkor ezen dokumentumot a szállítási dokumentummal együtt az Átvevőnek átadni.

VI. Reklamáció

A Termék mennyiségi átvételére és megvizsgálására az átadás-átvételkor kerül sor, ennek megfelelően Vevő a szállítási dokumentumon jogosult a mennyiségi kifogásait és a Termék esetleges esztétikai sérülését Eladó felé írásban jelezni. Vevő a Termék, külső esztétikai sérülését legkésőbb az átadás-átvételtől számított 48 órán belül köteles írásban bejelenteni Eladó részére, ezen határidő elmulasztása esetén az Eladó a reklamációt elutasítja. Eladó a kifogást annak kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről haladéktalanul tájékoztatni Vevőt, továbbá ennek eredményeképpen a reklamációt haladéktalanul orvosolni, vagy a reklamációt elutasítani.

VII. Hibás teljesítés 

Eladó a Termékre – kivéve annak keretét, elektromos alkatrészeit és a nyomtatást – 60 hónap jótállást biztosít. A Termék keretére, elektromos alkatrészeire és a nyomtatásra Eladó 24 hónap jótállást biztosít. Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval írásban közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. Vevő jótállási és szavatossági igényeit az Adásvételi Szerződés és a teljes vételár megfizetését igazoló számlák bemutatásával érvényesítheti. Hibás teljesítés esetén Vevő elsősorban a Termék kicserélését követelheti azonos vagy hasonló Termékre. Eladó az eladott Termék tekintetében a hatályos magyar jogszabályokban megállapított termék- és kellékszavatossági felelősséggel is tartozik. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó mentesül a jótállási és szavatossági felelősség alól az olyan hiba esetén, amely hibát Vevő a
szerződéskötéskor ismert vagy ismernie kellett, vagy ha bármely hibára tekintettel a terméket Vevő csökkentett áron vásárolta. Eladó jótállási és szavatossági felelőssége ilyen esetben csak a Vevő által nem ismert egyéb hibáért áll fenn. Eladó a Termék más termékekkel, rendszerekkel, berendezésekkel, vagy azok egyes részeivel való összeférhetőségéért, valamint a bizonyos alkalmazási célra való alkalmasságért, valamint a nem előírásszerű használatért semmiféle felelősséget, vagy szavatosságot nem vállal. Eladó nem vállal jótállást, vagy szavatosságot a Terméknek az Eladó által jóvá nem hagyott átalakításáért. Nem vonatkozik a szavatosság és a jótállás a kopó alkatrészekre, elháríthatatlan külső ok esetére, nedvesség hatására, a túlzott elszennyeződés, tűz, hiányos szellőzés, és több mint +/- 10%-os feszültségingadozás esetére, valamint elektromos és elektromágneses hatások és más külső hatás esetére. Vevő szavatossági és jótállási igényeinek feltétele, hogy a Termék üzembe helyezése a Termékkel együtt átadott Kezelési és szerelési utasítás szerint történjen. A szakszerűtlen kezelés és beavatkozások, valamint a Kezelési és szerelési utasításban foglaltak be nem tartása, vagy a bekötési munkák, ill. az üzembe helyezési munkák idegen termékek alkalmazásával való végzése egészében minden felelősséget – ide értve a jótállást és a
szavatosságot – kizár. A Termék nem megfelelő tárolásáért, kezeléséért, és természetszerű elhasználódásáért, valamint nem
rendeltetésszerű használatáért Eladó nem vállal felelősséget. Eladó nem vállal felelősséget harmadik fél, pl. szerelő, villanyszerelő, stb. tevékenységéért. Vevő nem érvényesítheti jótállási és szavatossági jogait, amennyiben a Terméket vagy annak tartozékait átalakította, megfúrta, gyárilag szerelt elektromos vezetéket megbontotta vagy a Terméket nem
rendeltetésszerűen használta.

VIII. Szerződés megszűnése, megszüntetése 

Az Adásvételi Szerződéstől bármelyik fél jogosult elállni, amennyiben a másik fél valamely az Adásvételi Szerződésben szabályozott kötelezettségét súlyosan megszegi és az írásban biztosított 8 (nyolc) munkanapos póthatáridő is eredménytelenül telik el. Ez alól kivételt képez, ha Eladó a Termék határidőben történő kiszállítását önhibáján kívüli okból nem tudja teljesíteni.
Vevő súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha az Előleget, vagy az Előleg megfizetését követően fennmaradó
vételárrészletet nem fizeti meg az Egyedi Adásvételi Szerződésben megjelölt határidőben.
Amennyiben Eladó elháríthatatlan külső okok miatt – az üzemzavart is beleértve – nincs abban a helyzetben, hogy határidőben
teljesítsen, Eladó erről haladéktalanul, és neki felróható késedelem nélkül értesíti Vevőt. Eladó szállítási és teljesítési határidői
meghosszabbodnak az elháríthatatlan külső ok időtartamának hosszával.
Amennyiben Vevő a számla kézhezvételét követően az Egyedi Adásvételi Szerződésben megjelölt határidőn belül nem fizeti
meg a Termék vételárának fennmaradó részét Eladó részére, úgy Eladó írásban 8 (nyolc) munkanapos póthatáridőt tűz a
vételárrészlet megfizetésére. Amennyiben Vevő a 8 (nyolc) munkanapos póthatáridő leteltét követően sem fizeti meg a
vételárrészletet, úgy Eladó jogosult elállni az Adásvételi Szerződéstől és megilleti az Előleg teljes összege, valamint a kép Egyedi
Adásvételi Szerződésben meghatározott felhasználási díja, mint meghiúsulási kötbér, figyelemmel a Termék előállításával és a
szerződéskötéssel kapcsolatban felmerülő költségekre.
Amennyiben Vevő a Terméket bármely okból nem veszi át, az Eladó futárszolgálat, vagy egyéb közreműködő útján 8 (nyolc)
munkanapon belül megkísérli a Termék ismételt szállítását Vevő részére. Amennyiben Vevő a Terméket, a második átadás
megkísérlésekor sem veszi át, úgy Eladó a második sikertelen kézbesítéstől számított 30 (harminc) napig köteles a Terméket
székhelyén megőrizni. Amennyiben Vevő a Terméket a 30 napos őrzési határidőben sem veszi át Eladó székhelyén, úgy Eladó
jogosult elállni az Adásvételi Szerződéstől és megilleti a Termék megfizetett vételára, valamint a kép Egyedi Adásvételi
Szerződésben meghatározott felhasználási díja, mint meghiúsulási kötbér, figyelemmel a Termék előállításával, szállításával és
a szerződéskötéssel kapcsolatban felmerülő költségekre. Amennyiben Vevő a Termék átvételét megtagadja, Eladó jogosult
elállni az Adásvételi Szerződéstől és megilleti a Termék megfizetett vételára, mint meghiúsulási kötbér, figyelemmel a Termék
előállításával, szállításával és a szerződéskötéssel kapcsolatban felmerülő költségekre. Eladó a meghiúsulási kötbér mellett minden esetben érvényesítheti a Vevővel szemben a kötbért meghaladó kárát.

IX. Szerzői jogok 

Amennyiben Vevő a Termékre a https://heat4all.hu/galeria/ honlapon található katalógusban megjelölt kép nyomtatását kéri,
úgy Eladó szavatol a képek felhasználásának jogszerűségéért és biztosítja Vevő számára a kép Terméken történő
felhasználásának jogát, amely felhasználás díját a Vételár tartalmazza.
Amennyiben Vevő a Termékre olyan kép, vagy motívum nyomtatását kéri, amely nem a fentiekben megjelölt nyilvántartásból
származik, úgy szerzői jogi nyilatkozatot (továbbiakban: Nyilatkozat) köteles aláírni, amelyben nyilatkozik a felhasználás
jogszerűségéről. A Nyilatkozat megtétele az Adásvételi Szerződés hatályba lépésének és a Termék gyártásának feltétele. A
Nyilatkozat aláírásával vevő garantálja Eladó felé, hogy a kép felhasználására a szerzői jog jogosultjától engedéllyel rendelkezik
és a felhasználás jogszerűtlenségéből származó valamennyi igényt kielégít. Eladóval szemben a Nyilatkozat megtételét
követően, a kép jogosulatlan felhasználásából származó valamennyi igény érvényesítése kizárt.

X. Adatvédelmi rendelkezések

Eladó a Vevő adatait az Adásvételi Szerződés teljesítése céljából kezelheti, amelyhez Vevő jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten
hozzájárul. Amennyiben Eladó a teljesítéshez közreműködőt, így különösen futárszolgálatot vesz igénybe, akkor Eladó jogosult
Vevő Egyedi Adásvételi Szerződésben megjelölt adatait az Adásvételi Szerződés teljesítése céljából közreműködő részére
továbbítani, amelyhez Vevő jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Vevő jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy Átvevő személyes adatait jogosult továbbítani Eladó részére és kifejezetten
felelősséget vállal az adattovábbítás jogszerűségéért. Vevő jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy Átvevő hozzájárult személyes
adatainak futárszolgálat, vagy egyéb közreműködő részére történő továbbításához.
Vevő jelen ÁSZF aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó a saját termékeiről és szolgáltatásairól e-mailben,
SMS-ben, faxon, vagy postai úton információkat, valamint reklámokat küldjön Vevő részére.
Vevő jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy személyes adatainak kezelése a www.heat4all.hu
honlapon található Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint történik.
Vevő jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy megismerte, megértette és tudomásul vette az Adatkezelési és adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltakat és a személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztató ismeretében járul hozzá személyes adatai
kezeléséhez és továbbításához.

XI. Irányadó jog, jogkikötés, egyéb rendelkezések 

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Egyedi Adásvételi Szerződésben foglalt eltérésekkel alkalmazandóak.
Amennyiben az Adásvételi Szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy azzá válnak, az nem
érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely a legközelebb áll
annak kívánt céljához. A szerződés módosítása csak írásban hatályos.
Felek közötti kapcsolattartás kizárólag tértivevényes ajánlott küldeménnyel, postai úton lehetséges. A tértivevényes ajánlott
postai küldemény belföldön a feladástól számított 5. munkanapon, külföldön a feladástól számított 10. munkanapon
tekintendő kézbesítettnek.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire. Jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogvita
esetére szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat Eladó mindenkori székhelye, jelenleg a Budai Központi Kerületi Bíróság,
illetve ügyértéktől függően a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességének.
Jelen Általános Szerződési Feltételek 1 lapon és XI. fejezetben került megszerkesztésre, amelyet Eladó és Vevő elolvasás,
értelmezés és az egyes szerződési feltételek egyedi megtárgyalását követően, mint szerződéses akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.